Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων (2η Πρόσκληση) στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035279 «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση επίκαιρων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων»

 

Η Πανελλήνια Ένωση Λειτουργών Παιδικών Κατασκηνώσεων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας (Π.Ε.Λ.Κ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση επίκαιρων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ 5035279, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3873/1269/Α3/13-06-2019 (ΑΔΑ ΩΨ6Ο465ΧΙ8-Χ28) Απόφαση Ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Αντικείμενο της Πράξης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (Άξονας προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις») που απευθύνεται σε 1.045 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.  

Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 07/11/2022 

Η Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι 07/12/2022

  

Μπορείτε να αναγνώσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδώ